27 Μαΐου 2014

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ζώης Διονύσιος 6934591906

Ποιά ακίνητα εξαιρούνται της υποχρεώσης υπαγωγής σε διαδικασία τακτο-ποίησης αυθαιρέτων;
Εξαιρούνται τα ακίνητα, στα  οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις όταν αυτό πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:


 •  υφίστανται προ της 30.11.1955, ημερομηνίας ισχύος του από 9.8.1955 βασιλικού διατάγματος,
 • έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 720/1977-Α΄ 297 (αυθαίρε-τες κατασκευές εντός οικισμών που υπήρχαν προ του 1923)
 • έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1337/1983 (αυθαίρετα κτίσματα εκτός σχεδίου πόλεων ή οικισμών προ του 1923, εφόσον δεν παραβλάπτουν το άμεσο περιβάλλον και υπάρχει απόφαση επιτροπής υπό τον νομάρχη)  ή των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (εξαίρεση απο κατεδάφιση ιδιόκτητων αυθαίρετων κατασκευών με απόφαση Νομάρχη, εξαίρεση αυθαίρετων Δημοσίου με απόφαση Υπουργού Χωροταξίας και Περιβάλλοντος). 
 • έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν. 1337/1983 (αναστολή απο κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων προ του 1983 μετά απο δήλωση ιδιοκτήτη και καταβολή του τέλους νομιμοποίησης που ορίζονταν τότε και εφόσον δεν ενέπιπταν στις εξαιρέσεις του νόμου: κτίσματα σε κοινόχρηστους χώρους, αιγιαλός, αρχαιολογικός χώρος, δασικές εκτάσεις κ.α.), χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση. 
 • έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 (Κτίρια και κτιριακές εγκατα-στάσεις κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων)
 • έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων που έχουν γίνει κλειστοί χώροι αφού έχει εξοφληθεί η ειδική εισφορά) ή του ν. 3843/2010 (υπαγωγή σε ρυθμίσεις διατή-ρησης 40 χρόνων για ημιυπαίθριους χώρους) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές.
 •  έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου εφόσον ορίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος και κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011(νόμος περί ρύθμισης αυθαιρέτων που έχει κριθεί αντισυναταγματικός, με την απόφαση του ΣΤΕ 3341/2013).

Ποιές περιπτώσεις ακινήτων και παραβάσεων δεν μπορούν να υπαχθούν στον νέο νόμο διατήρησης αυθαιρέτων (Ν.3843/2013);


Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου. Επομένως απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε μεταβίβαση δικαιώματος ακινήτου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, είτε ακόμα η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, εφόσον αυτή βρίσκεται :
 • Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού. 
 • Σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου της παρ. 58 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012.
 • Εντός παρόδιας στοάς, η οποία υφίστατο κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής.

 • Παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης διάστασης ποσοστού 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους. 
 • Σε δημόσιο κτήμα.
 • Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση. 
 • Στον αιγιαλό και στον παλαιό αιγιαλό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων εντός του παλαιού αιγιαλού, εφόσον υφίστανται νομίμως εμπράγματα δικαιώματα πολιτών που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού. 
 • Στη ζώνη παραλίας.  Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης της ζώνης. 
 • Σε αρχαιολογικό χώρο Ζώνης Α, εξαιρουμένων των αυθαιρέτων κατασκευών που πραγματοποιήθηκαν πριν την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση. 
 •  Σε αρχαιολογικό χώρο εκτός Ζώνης Α, εκτός αν δεν απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι αυθαί-ρετες κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν πριν την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση.
 • Σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους εκτός αν δεν απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. 
 •  Σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης
 • Σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περιπτώσεις 10 και 12 παρ. 8α του ν. 3937/2011
 • Σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο. 
 • Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από την εκτέλεση εργασιών στατικής ενίσχυσης. 
 • Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου, που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής.
 • Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού, εντός απόστασης είκοσι (20) μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 kW.
Πως αποδεικνύεται απο τον μηχανικό ο χρόνος κατασκευής των αυθαίρετων κατασκευών; 

Καταρχήν υπενθυμίζω ότι στον νόμο 4178/2013, μπορούν να υπαχθούν μόνο αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει περατωθεί πριν την 28.7.2011 και όχι μεταγενέστερα.

Ο χρόνος κατασκευής βεβαιώνεται απο τις σχετικές αεροφωτογραφίες, που διαθέτει στο κοινό το ΥΠΕΚΑ μέσω του online πληροφοριακού συστήματος Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση. Οι αεροφωτογραφίες αυτές είναι αποτέλεσμα λήψεων από αεροπλάνο ή δορυφόρο (ορθοφωτογραφίες), στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σε πολύ υψηλή ανάλυση (χωρική ανάλυση των εικόνων 20cm για τις αστικές περιοχές και 50cm για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας). Οι ορθοφωτογραφίες αυτές, προέκυψαν από φωτοληψίες της περιόδου 2007-2009.  

Σε περίπτωση αυθαιρεσιών προ ή μετά του 2007, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού για να παραλάβει αντίγραφο αυτών και να αποδείξει τον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου. Μπορείτε επίσης να δείτε τον τιμοκατάλογο των αεροφωτογραφιών στον παρακάτω σύνδεσμο Αεροφωτογραφίες ΓΥΣ.

Πέραν της αεροφωτογραφίας για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής, ο χρόνος της αλλαγής χρήσης αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή. Το αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα και αναφέρεται στην τεχνική έκθεση Μηχανικού. Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφου της φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1.1.2004.

Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και ειδικά πρόστιμα διατήρησης.

Κατηγορία 1: Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που υφίστανται προ της 9.6.1975 και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, μπορούν να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως 5 και 7 του άρθρου 11 του νόμου 3843/2013 (παρουσιάζονται στην συνέχεια) και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία.

Κατηγορία 2: Υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους1983 με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου.Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως 5, 7,10 και 11 του άρθρου 11  του νόμου 3843/2013 (παρουσιάζονται στην συνέχεια) και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.

Κατηγορία 3: Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου, αυθαίρετες μικρές παραβάσεις οι πιο σημαντικές απο τις οποίες είναι οι εξής:
 • Τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο όπως φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία. 
 • Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 10%. Συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί εξώστες πουυπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.
 • Κατασκευή πέργκολας κατά την παρ. 60 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
 • Αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως 2 μέτρα. 
 • Δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές, καθώς και δεξαμενές νερού. 
 • Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο 
 • Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα
 • Υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια

Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, τεχνική έκθεση Μηχανικού, καθώς και φωτο-γραφίες.

Κατηγορία 4: Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων κατά τις διατάξεις του παρόντος μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου, αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια.

Κατηγορία 5: Σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές και τις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης  που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1−4, αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων, μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 3843/2013, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου και δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης.

Πότε απαιτείται και τι περιλαμβάνει η βεβαίωση μηχανικού;

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4178/2013, για κάθε δικαιοπραξία σε συμβολαιογράφο που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.
Με την υπεύθυνη αυτή δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού, δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:
 •  στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
 • στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή
 • ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις μη υποχρεώσης υπαγωγής στον νόμο που αναφέρονται παραπάνω, και δεν υπάγονται σε καμία άλλη περίπτωση όπου υπάρχει απαγόρευση υπαγωγής (άρθρο 2 νόμου 4178/2013).

Σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών που έχουν υπαχθεί στην διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων του νόμου 4014/2011 (Α'209), για να συνταχθεί η βεβαίωση του μηχανικού  θα πρέπει να έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή να έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού του προστίμου καθώς και το παράβολο της διαδικασίας. Στην δικαιοπραξία γίνεται ειδική μνεία της παραπάνω καταβολής. Οι ως άνω βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και μνημονεύεται ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.

Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων τοπογραφικό διάγραμμα, (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν. 651/1977), συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. 

Τι κυρώσεις προβλέπονται σε περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων;

Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια και οι δικαιοπρακτούντες, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση μηχανικού που αναφέρεται προηγουμένως, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής.

Στους μηχανικούς, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται και προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα που είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Ειδικά στις περιπτώσεις υπαγωγής στον νόμο 4178/2013 ή μεταβίβασης αυτοτελών νέων αυθαιρέτων κτισμάτων χωρίς την έκδοση άδειας για αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν μετά την 28.7.2011, στον αρμόδιο για την υπαγωγή ή την έκδοση βεβαίωσης Μηχανικό, επιβάλλεται η οριστική παύση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ε.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι και πως υπολογίζεται το πρόστιμο της ρύθμισης του αυθαίρετου;


Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι η όλη διαδικασία γίνεται εξ'ολοκλήρου ηλεκτρονικά, απο αρμόδιο μηχανικό, ο οποίος εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης,συμπληρώνοντας το παρακάτω φύλλο καταγραφής κατά το Παράρτημα A του νόμου.
Για πληροφορίες και προσφορές αυθημερόν παραδόσεις αξιόπιστα και έγκυρα καλέστε στο 6934591906 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://energeiaka.wix.com/pistopoiitika
Άγιο Στέφανο Αθήνα Αγίους Αναργύρους Αιγάλεω Άλιμο Αμπελόκηπους Άνοιξη Άνω Γλυφάδα Αργυρούπολη Βούλα Βριλήσσια Βύρωνα Γαλάτσι Γέρακα  Γλυκά Νερά Γλυφάδα Δάφνη Δροσιά
Ελευσίνα Ελληνικό Ζωγράφου Ηλιούπολη Θησείο Ίλιον Ιλίσια Καλλιθέα Καλαμάκι Καλογρέζα Κεραμεικό  Κερατσίνι Κολωνάκι Κηφισιά Κολωνό Κορυδαλλό Κορωπί ΚυψέληΛούτσα Λυκόβρυση Μαρκόπουλο Μαρούσι Μέγαρα Μελίσσια ΜεταμόρφωσηΜεταξουργείο Μοσχάτο Νέα Ερυθραία Νέα Ιωνία Νέα Μάκρη Νέα Σμύρνη Νέα Φιλαδέλφεια Νέο ΗράκλειοΝέο Κόσμο Νίκαια Ομόνοια Παγκράτι Παιανία Παλλήνη Πάντειο Πατήσια Πετράλωνα Πειραιά Περιστέρι Πετρούπολη Πευκάκια Πεύκη Πικέρμι Πλάκα  Ραφήνα Σπάτα  Σύνταγμα ΦάληροΦίξ Χαϊδάρι Χαλάνδρι Χολαργό Ψυρρή Ψυχικό
ΠΑΛΛΗΝΗ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΙΚΕΡΜΙ ΡΑΦΗΝΑ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΈΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗ ΖΩΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Ριζόκαστρο Ριζούπολη Ρούφ Σύνταγμα Σεπόλια Σταθμός Λαρίσης Τέρμα Ιπποκράτους Τζιτζιφιές Τρείς Γέφυρες Φούρεσι Φωκίωνος Νέγρη Χίλτον  Χαυτεία Ψυρή  Άγιος Αρτέμιος Άγιος Ελευθέριος Άγιος Νικόλαος Άγιος Παντελεήμονας Αθήνα Ακαδημία Αθήνα Ακαδημία Πλάτωνος (Αθήνα)  Ακρόπολη Αναφιώτικα Αλυσίδα Αμπατζήδικα Αθήνας Αμπελόκηποι Αστεροσκοπείο Αττική Βάθη Βείκου Βούθουλας και Μπούθουλας Βοτανικός Γηροκομείο Γκάζι Γκύζη Γούβα Γουδή Ελληνορώσων Ελαιώνας Εξάρχεια Ερυθρός Σταυρός Ευαγγελισμός Ζάππειον μέγαρο Ζάππειο Θησείο Ιλίσια Καλλιμάρμαρο Κεραμεικός Κολοκυνθού Κολωνάκι Κολωνός Κοπανάς Κουκάκι Κουντουριώτικα Κυνόσαργες Κυπριάδου Κυψέλη  Λυκαβηττός Μακρυγιάννη Μεταξουργείο Μοναστηράκι Νέα Φιλοθέη  Νέος Κόσμος Νεάπολη Ομόνοια Παγκράτι Πατήσια Πεντάγωνο  Περισσός  Πετράλωνα Πλάκα Πλατεία Μαβίλη Ποδονίφτης Πολύγωνο Προμπονάς Προφήτης Δανιήλ Προφήτης Ηλίας
Αττική Εύβοια Χαλκίδα Ευρυτανία Καρπενήσι Φωκίδα Καρπενήσι Φθιώτιδα Λαμία Βοιωτία Λιβαδειά Χαλκιδική Πολυγυρος Ημαθία Βέροια Κιλκίς Κιλκίς Πέλλας Έδεσσα Πιερία Κατερίνη Σέρρες Θεσσαλονίκη 
Χανιά Ηράκλειο Λασίθι Άγιος Νικόλαος Ρέθυμνο Δράμα Έβρος Αλεξανδρούπολη Διδυμότειχο Καβάλα Ροδόπη Κομοτηνή Ξάνθη Άρτα Ιωάννινα Γιάννενα Πρέβεζα Ηγουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλλονιά Αργοστόλι  Ληξούρι Λευκάδα Ζάκυνθος Χίος Λέσβος Μυτιλήνη Σάμος Αρκαδία Τρίπολη Αργολίδα Ναύπλιο Κόρινθος Λακωνία Σπάρτη Μεσσηνία Καλαμάτα Κυκλάδες  Ερμούπολη Αμοργός Άνδρος Άνω Σύρος Δρυμαλία Εξωμβούργος Θήρα Σαντορίνη Ιητες Κέα Κορθίος Κύθνος Μήλος Μύκονος Νάξος Πάρος Αντίπαρος Ποσειδωνία Σέριφος Σίφνος Τήνος Υδρούσα Ανάφη Αντίπαρος Δονούση Ηρακλεία Κίμωλος Κουφονήσια Οία  Πάνορμος Σίκινος Σχοινούσσα Φολέγανδρος Δωδεκάνησα  Ρόδος Αρχάγγελος Αστυπάλαια Αταβύρος Αφάντος Δικαία Ιαλυσός Καλλιθέα Κάλυμνίος Κάρπαθος Κάσος Κως Λειψοί  Λέρος Λινδος  Μεγίστη    Νίσυρος Νότια Ρόδος Πάτμος Πεταλούδες Σύμη Τήλος Χάλκη Αγαθονησί Όλυμποςς Καρδίτσα Λάρισα Μαγνησία Βόλος Τρίκαλα Αχαΐα Πάτρα Αιτωλοακαρνανία Μεσολλόγγι Ηλεία Πύργος Φλώρινα Γρεβενά Καστοριά Κοζάνη Άγιο Όρος


                                                                                            
Related Posts with Thumbnails