19 Νοεμβρίου 2009

ΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ


Οριακή Συμπεριφορά της Αξίας.
Συγγραφέας: Ζώης Διονύσης

                Σε αυτό το άρθρο θα επιχειρήσω  να θέσω έναν νέο ορισμό της έννοιας της αξίας των προϊόντων, που στην  ουσία θα αποτελεί μία σύμπτυξη δύο αντικρουόμενων οικονομικών θεωρήσεων. Ο ορισμός που θα δοθεί περιλαμβάνει το σκέλος της οριακής συμπεριφοράς και το σκέλος της ομαλής συμπεριφοράς του μεγέθους της αξίας. Εξετάζουμε τους  κοινωνικούς συντελεστές που διαμορφώνουν αυτό το μέγεθος σε όλο το μήκος της εμπορευματικής αλυσίδας, ενώ  θεωρούμε την λειτουργία του μοντέλου ανεξάρτητη από το κοινωνικοπολιτικό σύστημα στο οποίο λαμβάνει χώρα.
                Σύμφωνα με την βιβλιογραφία του Καρλ Μάρξ, και πιο συγκεκριμένα στον τόμο 1 του Κεφαλαίου, γίνεται ένας περιεκτικός ορισμός της αξίας και μία αναλυτική απόδειξη του μηχανισμού με τον οποίο αυτή διαμορφώνεται τελικά. Θεωρώντας ότι το προϊόν αποτελεί ένα φυσικό στοιχείο με χρηστικά για τον καταναλωτή χαρακτηριστικά, υποστηρίζει ότι αυτό ενθυλακώνει κατά μία έννοια την εργατική δύναμη που σπαταλήθηκε από τον ανθρώπινο παράγοντα για την παραγωγή του. Θεωρεί επιπλέον ότι η εργατική δύναμη είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό του προϊόντος, το οποίο και συμπληρώνει τον ορισμό του σαν έννοια. Περιγράφοντας την εμπορευματική διαδικασία, υποστηρίζει σε αντίστοιχα κεφάλαια, ότι το χαρακτηριστικό της χρηστικότητας είναι μία αδιάφορη μεταβλητή στην συνάρτηση διαμόρφωσης της αξίας. Θεωρείται λοιπόν ότι μόνο η μεταβλητή της ενθυλακωμένης εργατικής δύναμης δίνει το ύψος της αξίας του προϊόντος. Υπό μορφή σχέσεων θα ήταν ως εξής:
Price /Product=  labour(hours)/product + 0*(useful characteristics/product)
                Με δεδομένη την παραπάνω θεώρηση, συνεπάγεται ότι οι τιμές των  προϊόντων θα έμεναν αμετάβλητες στον χρόνο, και ίσες με την ποσότητα εργασίας που καταναλώθηκε για την παραγωγή του, η οποία είναι μη αναστρέψιμη ενέργεια με συγκεκριμένη και χρονικά αμετάβλητη τιμή . Έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την παρατηρούμενη μεταβλητότητα των τιμών των προϊόντων, που ορισμένες φορές  λαμβάνει χώρα με μεγάλη ένταση στην αγορά. Δεύτερο συμπέρασμα αυτού του αξιώματος, είναι ότι ο έμπορος διαπραγματεύεται την εργατική δύναμη που κατανάλωσε για την παραγωγή του προϊόντος. Όμως ο έμπορος σαν κοινωνικό στοιχείο δεν συμμετέχει στην παραγωγή, άρα δεν έχει καταναλώσει εργατική δύναμη ώστε να την ανταλλάξει, αν θεωρήσουμε ότι μιλάμε για εργατική δύναμη παραγωγής και όχι μεταπώλησης του προϊόντος, που πολύ πιθανόν να είναι ο ορισμός που έδωσε ο Καρλ Μάρξ. Αποδείξαμε λοιπόν ότι ο ορισμός αυτός, είναι ασύμβατος με τα υπαρκτά δεδομένα της αγοράς, είναι όμως μια θεμελιώδη υπόθεση, που στηρίζει την θεωρία της υπεραξίας του ιδίου, κατά την οποία το κέρδος του ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγής  αποτελεί το πλεόνασμα εργατικών ωρών  του εργάτη για την παραγωγή του προϊόντος, το οποίο(πλεόνασμα) προσφέρει χωρίς αντάλλαγμα στον εργοδότη.
                Σύμφωνα με την φιλελεύθερη φιλολογία και βιβλιογραφία, που έχει γίνει κλασσική θεώρηση της αγοράς, η αξία ενός προϊόντες διαμορφώνεται από την δράση των δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης. Σε αυτήν την θεώρηση, η αξία του προϊόντος αποτελεί μία κοινωνική διαδικασία και όχι μια ατομική υπόθεση του εργάτη, στην οποία διαδικασία, η χρηστική αξία του προϊόντος διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο. Και αυτό γιατί θεωρείται ότι στην εμπορευματική συναλλαγή,  οι κοινωνικοί συντελεστές παραγωγός-έμπορος-πελάτης, αναλογίζονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, την διαθεσιμότητα και χρησιμότητα  των χρηστικών χαρακτηριστικών του προϊόντος στην αγορά, και αναλόγως του βαθμού της διαθεσιμότητας ή της  χρησιμότητας, συνδιαμορφώνουν την τελική τιμή του προϊόντος, βάσει αυτής της θεώρησης.
                Η θεώρηση αυτή, αν και μπορεί να εξηγήσει ιδανικά, τις μικρές διακυμάνσεις της αξίας στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς, δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί αυτές οι τιμές δεν μπορούν να περιοριστούν είτε  κάτω από ελάχιστες τιμές είτε παραπάνω από κάποιες μέγιστες τιμές. Αν για παράδειγμα θεωρήσουμε ακραίες συνθήκες αγοράς, με υπερβολική προσφορά και ελάχιστη ζήτηση, η αξία του προϊόντος στο θεωρητικό μοντέλο, ή έστω από την πλευρά του εμπόρου(που δεν καταναλώνει εργατική δύναμη), θα έπρεπε να εκμηδενίζεται. Σε ουκ ολίγες όμως περιπτώσεις, με τέτοιες συνθήκες, η αγορά απλώς δεν λειτουργεί, αφού ο παραγωγός προτιμάει να καταστρέψει τον καρπό των κόπων του, το προϊόν, παρά να το πουλήσει τελικά σε χαμηλότατες τιμές(που μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερες του κόστους).Αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούμε και στις αντίθετες ακραίες συνθήκες(μέγιστη ζήτηση, χαμηλή προσφορά), όπου ο καταναλωτής εκτιμά υπερτιμημένη την αξία του προϊόντος σε σχέση με την ανταλλακτική αξία(χρήμα) που ο ίδιος θα δώσει, και που αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη εργατική δύναμη που έχει ξοδέψει.
                 Συμπερασματικά, το μοντέλο αυτό, δεν μπορεί να εξηγήσει, τον λόγο που η εμπορευματική διαδικασία αυτοκαταργείται, όταν ο ένας από τους δύο συντελεστές προσπαθήσει να ακολουθήσει τιμές έξω από ένα συγκεκριμένο εύρος, ακόμα και όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν.
                Τα πραγματικά δεδομένα θα μπορούσαν να αντιστοιχηθούν, σε ένα μοντέλο που θα αποτελούσε σύμπτυξη των δύο παραπάνω μοντέλων. Ο  μαθηματικός του ορισμός θα είναι ππροσεγγιστικά ως εξής:
Price= Labouramount *(1+ Demand- 1/Supply)

Case1: Demand->     Supply->0     Price-> undefined
 ( η αγορά δεν λειτουργεί).
Case 2: Demand-> 0  Supply-> ∞      Price-> Labouramount  
(στην ουσία η αγορά επίσης δεν λειτουργεί).
Demand=c1  Supply=c2   Price-> Labouramount*(1+1/c1-1/c2)
 (εδώ έχουμε φυσιολογικές τιμές, με τις οποίες μπορεί να λειτουργήσει η αγορά).
Θεωρούμε ότι,
Labouramount< max_money_given_by_consumer.

                Σύμφωνα λοιπόν και με τις παραπάνω σχέσεις, η αξία διαμορφώνεται βάσει της σταθεράς της ενθυλακωμένης εργατικής δύναμης του προιόντος (που είναι το κατώτατο όριο διαμόρφωσης της τιμής), και με το πλεόνασμα τιμής του οποίου η διακύμανση εξαρτάται από την σύνθεση των δύο αντίθετων δυνάμεων της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης. Οι δυνάμεις αυτές στην ουσία αποτελούν στοιχεία της χρηστικότητας του προϊόντος, και συγκεκριμένα η ζήτηση εκφράζει την χρησιμότητα της χρηστικότητας του προιόντος ενώ η προσφορά το μέγεθος της διαθεσιμότητας αυτής της χρηστικότητας του προϊόντος. Όπως ορίζω και στις παραπάνω εξισώσεις, η τελική αξία του προϊόντος κινείται σε ένα εύρος τιμών, με κατώτατο την ενθυλακωμένη εργατική δύναμη στο προϊόν και ανώτατο την αντίληψη του πελάτη για το όριο πάνω από το οποίο, το προσφερόμενο προϊόν διεκδικεί τιμή υπερβολικά αναντίστοιχη της εργατικής δύναμης που απαιτείται για να παραχτεί, και αναντίστοιχη της εργατικής δύναμης που ξόδεψε ο καταναλωτής για να αποκτήσει την αγοραστική δύναμη που απαιτείται από το προϊόν.
                Στην πραγματική ζωή, αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός διαπραγματεύεται την τιμή πώλησης του προϊόντος του μέχρι μία κατώτατη τιμή. Αν ο έμπορος λόγω χαμηλής ζήτησης, διεκδικήσει χαμηλότερη τιμή, ακόμα και αν αυτή είναι μεγαλύτερη του κόστους, ο παραγωγός θα προτιμήσει να πετάξει το προϊόν του, παρά να συμβιβαστεί με τιμή χαμηλότερη από την εργατική δύναμη συν το κόστος παραγωγής του προϊόντος. Άρα η αγορά δεν θα λειτουργήσει.
                Στις αντίθετες συνθήκες, αν ο έμπορος επιχειρήσει λόγω ζήτησης, να τιμολογήσει πάνω από ένα όριο το προς πώληση αγαθό, ο καταναλωτής θα αναλογιστεί τις εργατοώρες προσωπικής του εργασίας  που αντιστοιχούν σε αυτήν την τιμή, και δεν θα προχωρήσει στην αγορά, θα προτιμήσει δηλαδή να στερηθεί της χρηστικής του αξίας και να μην ικανοποιήσει μέσω του προϊόντος τις ανάγκες του. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν λειτουργεί η νόμιμη αγορά, και λαμβάνει δράση συνήθως η μαύρη αγορά.
                Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου δηλαδή επικρατούν φυσιολογικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, οι δυνάμεις αυτές διακυμαίνουν το πλεόνασμα τιμής που προστίθεται στην τιμή της εργατικής δύναμης για την παραγωγή του προϊόντος.


17 Νοεμβρίου 2009

Μουσικό Αφιέρωμα στην Ρωμιοσύνη του Πολυτεχνείου


MusicPlaylistRingtones
Create a MySpace Playlist at MixPod.com

15 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
Συγγραφέας: Ζώης Διονύσης, Ηλεκτρ. Μηχανικός και Μηχ. Η/Υ , Νοέμβριος 2009
Keywords: liberisation of telecom, public investments, credit crunch.

                 Στην εποχή μας το έργο της απελευθέρωσης των Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, έχει ολοκληρωθεί στις περισσότερες δυτικές χώρες. Aπo μία πρώτη σκοπιά, προσέφερε πολλαπλά πλεονεκτήματα σε επίπεδο υπηρεσιών, σε δεύτερο επίπεδο όμως ανέκυψαν σοβαρά ζητήματα τα οποία το σημερινό οικονομικό μοντέλο αδυνατεί να αντιμετωπίσει. Το πιο απαιτητικό ζήτημα, είναι ότι λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της αβέβαιης ρυθμιστικής πολιτικής, ο ιδιωτικός τομέας, που προετοίμαζε την εισαγωγή τεχνολογιών νέας γενιάς, τώρα στέκεται αδύναμος να επενδύσει σε αυτά τα σχέδια, ώστε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση των πελατών. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόβλημα της δημόσιας κοινωνικής ατζέντας, σύμφωνα και με αναφορά της International Telecommunications Union (ITU), καθώς οι επενδύσεις στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε σχέση με άλλες εναλλακτικές, είναι πολύ πιο πιθανές να εγγυηθούν μία μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη η οποία θα διοχετευτεί και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.
                Η προηγούμενη εικοσαετία δικαίως θεωρείται η εποχή της απελευθέρωσης των αγορών.  Η κατάργηση του μονοπωλίου της British Telecom το 1982, με την έκδοση άδειας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την Mercury Telecommunications, ήταν η πρώτη πράξη απελευθέρωσης των Τηλεπικοινωνιών, που επηρέασε καταλυτικά όλο τον Ευρωπαϊκό κλάδο  την επόμενη εικοσαετία. Σύμφωνα με διάφορες έρευνες(1), η εισαγωγή του ανταγωνισμού  στην Τηλεπικοινωνιακή αγορά επέφερε μείωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στα τεχνολογικά προϊόντα,  βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών και πολλαπλές τεχνολογικές ξελίξεις, που οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν θα είχαν την ίδια ένταση αν δεν είχε εισαχθεί ο ανταγωνισμός στον κλάδο.
                Πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, επισημαίνει ότι ο Τηλεπικοινωνιακός κλάδος και ειδικότερα τα ευρυζωνικά δίκτυα, αποτελούν έναν βασικό παράγοντα  οικονομικής ανάπτυξης και  εθνικής ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για κάθε αύξηση κατά 10% της ευρυζωνικής διείσδυσης παρουσιάζεται ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 1.38%. Στην αναφορά της κάνει ιδιαίτερη μνεία για την συμβολή του κλάδου, στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω των ηλεκτρονικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
                Ωστόσο η απελευθερωμένη αγορά αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια, όπως η εξαγορά αδειών λειτουργίας, η ανεπαρκής κατανομή του ραδιοφάσματος, οι αργοί ρυθμοί δεδομένων και οι περιορισμένες κεφαλαιαγορές. Στις περισσότερες χώρες, η κυριαρχία των μείζονων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, λόγω και της ιστορικά μονοπωλιακής τους θέσης,  πλήττει ανοικτά τον ανταγωνισμό στην αγορά. Οι αδυναμίες αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν με προσεκτική ρυθμιστική πολιτική, και επανεξετάζοντας την φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος των αδειών, την βελτίωση της πρόσβασης στο ραδιοφάσμα, την επίλυση ζητημάτων του ραδιοφάσματος όπως η ψηφιακή τηλεόραση και ρυθμίζοντας την πρόσβαση στο δίκτυο για τους κυρίαρχους παίκτες της αγοράς.
                Παρόλο που οι επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθούν, θεωρούνται πιο ικανές να εγγυηθούν μια μακροπρόθεσμα ισόρροπη ανάπτυξη, σε σχέση με άλλα μέτρα ανακούφισης (π.χ. μείωση της φορολογίας). Γι΄αυτό και πάρα πολλές χώρες (ανάμεσα τους και η Ελλάδα με το πλάνο για τις οπτικές ίνες), εξετάζουν νέα κρατικά χρηματοδοτικά προγράμματα για επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Υπάρχει η αίσθηση, ότι μετά από την 20ετή  τάση απελευθέρωσης, για πρώτη φορά υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες παρέμβασης του κράτους στην χρηματοδότηση και ρύθμιση των εθνικών υποδομών του τομέα ICT(Information and Communications Technology).
Αναφορές:

13 Νοεμβρίου 2009

     
           ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑ
(E-COMMERCING DIGITAL MONEY)
Συγγραφέας: Ζώης Διονύσης, Ηλεκτρ. Μηχανικός και Μηχ. Η/Υ , Νοέμβριος 2009
Keywords: e-commerce, digital money, monetary economics.
Για πολλούς, το ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται ίσως η δεύτερη μεγαλύτερη τεχνολογική εξέλιξη μετά τη βιομηχανική επανάσταση, καθώς εξοικονομεί χρόνο και χρήμα και μπορεί να μεταμορφώσει μια μικρή εταιρία ακόμα και σε κολοσσό. Αν όμως αναλογιστούμε ότι η βιομηχανική επανάσταση άλλαξε τις παραγωγικές μας συνήθειες, ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλάζει τις εμπορευματικές μας συνήθειες οι οποίες είναι εξίσου παλαιές, τότε εύκολα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το e-commerce αποτελεί την μεγαλύτερη επανάσταση που έχει συντελεστεί ποτέ στην ανθρωπότητα.
                  Σε αυτό το σημείο λοιπόν, λαμβάνει δράση ένα φαινόμενο της εποχής μας, το οποίο έρχεται να συνταράξει συθέμελα μια από τις βασικότερες αρχές της ελεύθερης αγοράς όπως έως τώρα την γνωρίζουμε. Η εμπορική συναλλαγή συντελούνταν εδώ και αιώνες (για να μην πούμε χιλιετίες) με μια απλή και κατανοητή διαδικασία. Ο έμπορος, αυτός που κατέχει δηλαδή ένα χρήσιμο για την κοινωνία προϊόν, διαθέτει το προϊόν του έναντι μιας ποσότητας (από τον ίδιο καθορισμένης) νομισμάτων, που ονομάζουμε χρήμα, σε ένα άλλο άτομο-πελάτη. Αυτή η τόσο απλή διαδικασία κρύβει βέβαια πολύ σύνθετους νόμους που επηρεάζουν από ελάχιστα έως καταλυτικά μια οικονομία. Ο πιο γνωστός ίσως νόμος πίσω από αυτήν την διαδικασία είναι ο νόμος της προσφοράς – ζήτησης. Σύμφωνα με αυτόν η τιμή ενός προϊόντος καθορίζεται ως εξής: Όσο η προσφορά ενός προϊόντος υπερτερεί της ζήτησης, η τιμή του παραμένει χαμηλή, ενώ όσο η ζήτηση ενός προϊόντος υπερτερεί της προσφοράς η τιμή του γίνεται όλο και μεγαλύτερη με αποτέλεσμα μεγάλο πληθωρισμό (Υπάρχει βέβαια και η μαρξιστική εκδοχή σχετικά με την δομή της έννοιας της αξίας, βάσει της οποίας η τιμή ενθυλακώνει την εργατική δύναμη παραγωγής του προϊόντος, και η οποία εκδοχή θα λέγαμε ότι ισχύει οριακά, και δεν περιγράφει το σύνολο του φαινομένου). Οι απόρροιες του νόμου της προσφοράς-ζήτησης είναι τεράστιες για τα μεγέθη της οικονομίας. Ένας αυξημένος πληθωρισμός για παράδειγμα προκαλεί μια πραγματική μείωση των κεφαλαίων και της αγοραστικής δύναμης. Έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των επιτοκίων των τραπεζών, δηλαδή την έλλειψη κεφαλαίων στην αγορά, την μείωση δηλαδή των επενδύσεων και της ανάπτυξης, συνεπαγωγικά τα χαμηλά φορολογικά έσοδα και τα ελλειμματικά κρατικά ταμεία. Σύμφωνα με την καυδιανή λογική ένας αυξημένος πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα και της μικρής ανεργίας, ενώ η μεγάλη ανεργία έχει σαν αποτέλεσμα τον μειούμενο πληθωρισμό. Ένας μεγάλος πληθωρισμός υπονοεί μεγάλη προσφορά χρήματος άρα μείωση της ισοτιμίας του νομίσματος, κάτι που κάνει ανταγωνιστικές τις εξαγωγές της οικονομίας, κ.ο.κ. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα από τις τεράστιες επιπτώσεις που έχει η διαδικασία της χρηματικής συναλλαγής.
                   Στην αυγή της χιλιετίας γινόμαστε μάρτυρες ενός συνταρακτικού γεγονότος. Η εδώ και αιώνες εδραιωμένη κυριαρχία της χρηματικής συναλλαγής πέφτει σαν χάρτινος πύργος μπροστά στην επιθετική τακτική του ηλεκτρονικού εμπορίου. Προς απόδειξη της παραπάνω συλλογιστικής είναι καλό να αναφέρουμε μερικά οικονομικά στοιχεία της Αμερικής η οποία αποτελεί και την πρωτοπορία σε κάθε οικονομική τάση της οικονομίας. Από έγκυρες πηγές πληροφορούμαστε ότι αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 40.000.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε πολύ λίγα χρόνια ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία. Για παράδειγμα οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στην Αμερική το 2007 ήταν της τάξης των 259 δισεκ. δολαρίων, αυξημένες κατά 18% σε σχέση με το 2006. Στην ουσία αποτελούν το 6% του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών, υψηλό ποσοστό αν σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε στην απαρχή της έκρηξης αυτού του φαινομένου. Υπολογίζεται πως το αργότερο σε 10 χρόνια όλες οι συναλλαγές θα γίνονται ηλεκτρονικά. Με άλλα λόγια, και παραμένοντας ολίγον φιλόδοξοι, το ηλεκτρονικό εμπόριο θα είναι το εμπόριο του μέλλοντος!
   Γιατί όμως συντελείται αυτή η κυριαρχία της ηλεκτρονικής κατά της χρηματικής συναλλαγής; Ποια είναι τα οφέλη αυτής; Τα οφέλη αυτής είναι πολλαπλά τόσο από την πλευρά του πελάτη όσο και από την πλευρά του εμπόρου. Χαρακτηριστικά:


•              Εύκολη και άμεση συναλλαγή μέσω πλαστικού χρήματος.
•              Οι επιχειρήσεις μειώνουν τα λειτουργικά τους κόστη.
•              Οι επιχειρήσεις αποκτούν την δυνατότητα διεύρυνσης του πελατολογίου τους στο             σύνολο της παγκόσμιας διαδικτυακής κοινότητας.
•              Τα προϊόντα είναι πιο φθηνά λόγω και του χαμηλότερου λειτουργικού κόστους.
•              Τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι ανοικτά 24 ώρες το 24ωρο.
•              κ.λ.π.

                Μερικοί αναλυτές (π.χ. Τράπεζα πληροφοριών ΤΕΕ) θεωρούν εσφαλμένα ότι η δυναμική του ηλεκτρονικού εμπορίου περιορίζεται στα τυποποιημένα αγαθά που δεν χρειάζονται τον αυστηρό έλεγχο του πελάτη στο προϊόν, πριν γίνει η αγορά του. Τα παραδείγματα όμως της Αμερικής δείχνουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο ευδοκιμεί και σε αγαθά όπως τα ρούχα ή τα λαχανικά κ.α. τα οποία κατεξοχήν απαιτούν τον άμεσο έλεγχο του πελάτη. Αναμφισβήτητα η δημιουργική καταστροφή μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αδάμαστη, ισοπεδωτικά αλλά συνάμα επαναστατικά δημιουργική. Εξαιρέσεις όπως το μικρό διάλλειμα του 2000-01 όπου παρουσιάστηκε υποχώρηση στην αγορά του Ίντερνετ, απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα αυτής της έκρηξης.  
     Υπάρχει όμως ένας οικονομικός κίνδυνος που δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Η χρηματική συναλλαγή όπως γνωρίζουμε έχει κύριο συστατικό το χρήμα. Σε κάθε συναλλαγή λοιπόν παρατηρείται μια ζήτηση χρήματος από την μια μεριά του εμπόρου κάτι που μεταφράζεται και σε ισχυροποίηση του νομίσματος η την άνοδο της συναλλαγματικής του ισοτιμίας. Στην σύγχρονη εποχή όμως, που επικρατεί η ηλεκτρονική συναλλαγή δεν υπάρχει ζήτηση για χρήμα ούτε και οι συναλλαγές γίνονται σε πραγματικό χρήμα. Στην ουσία ο έμπορος στην ηλεκτρονική συναλλαγή παρουσιάζει ζήτηση για μια ηλεκτρονική μονάδα συμβολικού χρήματος και όχι για πραγματικό χρήμα. Το πραγματικό χρήμα δεν διακινείται στην αγορά αλλά παραμένει συσσωρευμένο στα τραπεζικά αποθέματα. Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι η υποτίμηση του νομίσματος, κάτι που αποτελεί μια σοβαρή «ασθένεια» του χρηματοοικονομικού συστήματος. Εκτός αυτού, η αυξανόμενη συσσώρευση πλούτου σε βάρος των επενδύσεων είναι βασικό στοιχείο υπονόμευσης της ανάπτυξης. Θεωρώ ότι αυτή η πλευρά του ηλεκτρονικού εμπορίου, ούτε έχει επισημανθεί, ούτε έχει αναλυθεί επαρκώς. Αν και αποτελεί μία αμφιλεγόμενη εκτίμηση, εισάγει μία νέα προβληματική στην οικονομική ανάλυση, η οποία στην περίπτωση που εμπεριέχει κάποια δόση αλήθειας, μας υποχρεώνει να βρούμε πολύ ευρηματικά εργαλεία αντιμετώπισης μιας τέτοιας κρίσης.
   Σαφέστατα η λύση σε ένα τέτοιο σύνθετο πρόβλημα, δεν θα ήταν η απαγόρευση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η επανάσταση του ηλεκτρονικού εμπορίου, περιέχει τέτοια πλεονεκτήματα που υπερκεράζουν κάθε αρνητική απόρροια της, όπως για παράδειγμα την απώλεια παλαιών θέσεων εργασίας. Η οικονομία πρέπει απλώς να δείξει αντοχή, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα εργασίας, καθώς και εμπιστοσύνη στην δυναμική της νέας πραγματικότητας.
Αναφορές:
1: http://www.tee.gr/online/epikaira/2000/2102/pg024.shtml | Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ, 2000
4:  http://usa.usembassy.de/economy-ecommerce.htm |IRS, U.S. Diplomatic Mission to Germany, 2008
10 Νοεμβρίου 2009

Τα πρόσωπα της ανέχειας στην μαύρη δεκαετία της κρίσης..

Ένα από τα πιο θλιβερά πράγματα είναι να ακούς τέτοιες ιστορίας ανέχειας. Να ακούς για την προσπάθεια ενός απελπισμένου πολίτη να προμηθευθεί τα φάρμακα για την υγεία του, τα οποία όφειλε να του προμηθεύει το κράτος, σε μια ευνομούμενη πολιτεία με δίκαιο και προνοιακό ασφαλιστικό σύστημα. Σε αυτές τις εποχές όμως τέτοιες ειδήσεις είναι ο κανόνας στην καθημερινή ζωή μας.


Έτσι ένας 44-χρονος Αμερικανός άνεργος, εισερχόμενος στο πολυκατάστημα Walgreens, έβαλε 2 πακέτα Theraflu, που είναι φάρμακα για την γρίπη των χοίρων, στις τσέπες του, και απτόητος συνέχισε πρός την έξοδο του καταστήματος χωρίς να σταματήσει στο ταμείο. Οι υπάλληλοι συνειδητοποίησαν την ενέργεια του και ειδοποίησαν τον φρουρό, για να τον αντιμετωπίσει. Μόλις όμως ο φρουρός προσπάθησε να τον σταματήσει ο 44 χρονος έγινε έξαλλος και του επιτέθηκε με κόφτη, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό, έτσι ώστε να χρειαστεί 20 ράμματα για να θεραπευτεί.

Ο άνεργος αντιμετωπίζει σοβαρές δικαστικές κατηγορίες, σε επίπεδο κακουργήματος, με εγγύηση 200.000 ευρώ, την οποία δεν έχει φυσικά να πληρώσει, γιαυτό και είναι κρατούμενος στις Αμερικάνικες φυλακές.

6 Νοεμβρίου 2009

Βάζει διαφημίσεις στην πλάτη και βγάζει χρήματα.

Από Reuters,


O λόγος για έναν αμερικανό, πρώην τμηματάρχη πωλήσεων, ο οποίος καταφέρνει να κερδίζει 85000$ τον χρόνο, δίνοντας απλά διαφημιστικό χώρο στην..πλάτη του.


Η όλη ιδέα είναι να φοράει το Τ-shirt της εταιρείας που θέλει να διαφημίσει, και την οποία θα προωθεί μέσω του ίντερνετ και των διαδικτυακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, χρεώνει τiς εταιρίες με τον αριθμό της μέρας, δηλαδή την 1η Γενάρη 1$ ενώ τον Δεκέμβριο 365$. Κάνοντας μια βόλτα με το διαφημιστικό μπλουζάκι και συζητώντας για το προιόν της εταιρείας στο διαδίκτυο, κατορθώνει να συγκεντρώνει ένα αξιοφρόνητο ποσό εισοδήματος που πολλοί μέσοι Αμερικανοί θα ζήλευαν.

Αιτήσεις για προέδρους ΕΛΠΕ και ΔΕΗ στο διαδίκτυο..


Με τις διαφωνίες να μην λείπουν σχετικά με την μορφή της διαδικασίας, ο πρωθυπουργός Γ.Α.Παπανδρέου προχώρησε για άλλη μια φορά στην δημόσια προκύρηξη μέσω του σάιτ opengov.gr των θέσεων των προέδρων για τους δημόσιους οργανισμούς που ανήκουν στον τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Αυτό σημαίνει τελικά ότι οι αποτυχημένες Διοικήσεις των ΕΛ.ΠΕ. και της ΔΕΗ αποχωρούν άρον-άρον, για να τους αντικαταστήσουν οι επιλεγόμενοι από το ΠΑΣΟΚ Διοικητές. Όσον αφορά την διαδικασία, υπάρχει η εκτίμηση ότι δεν λειτούργησε με τον τρόπο που έχει διακυρηχτεί, και ότι στην ουσία η επιλογή γίνεται με τον καθιερωμένο τρόπο των κομματικών ισορροπιών και των οικονομικών παραγόντων.

Με τόση ανεργία που ακούσαμε σήμερα τι να πούμε… Δι ευχών.

Από αίθαλος.


Mε τόσους χιλιάδες ανέργους , τους 650.000 όπως ειπώθηκε σήμερα ακόμη μιλάμε για ΑΣΕΠ και άλλες τέτοιες παρωχημένες καταστάσεις; Τι να κάνει πλέον το ΑΣΕΠ. Να «επιλέξει» κόσμο; Τώρα είναι η ώρα της αλήθειας. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες δεν έχουν τα προς το ζην, άνεργοι, ανασφάλιστοι, χωρίς όραμα για το μέλλον…… Ακόμη με τις παλιές συνταγές θα συνεχίσει η Ελλάδα; Δεν έγινε αντιληπτό ότι οι πολίτες δεν αντέχουν πλέον την εξαθλίωση;


Ώρα για σοβαρότητα. Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναλέω ότι τι πρόβλημα της ανεργίας είναι ακόμη πιο μεγάλο από αυτό που δηλώνουν τα επίσημα στοιχεία. Αν δεν γίνει όχι μόνο αναδιανομή του πλούτου, αλλά και αναδιανομή της εργασίας τότε ο δρόμος προς την παρατεταμένη υποβάθμιση θα είναι συνεχώς στρωμένος με ροδοπέταλα…...

Καθολικά συστήματα συμμετοχής χρειάζονται, όχι ΑΣΕΠ και άλλες ξεπερασμένες πατέντες.

Αν συνεχίσουν να υπάρχουν άνεργοι αυτό δεν είναι καλό για την Ελλάδα. Ένα νέο κύμα μετανάστευσης του δυναμικού πληθυσμού της Ελλάδα θα οδηγηθεί σε αναγκαστική μετανάστευση; Αυτό θέλει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα να φύγουν οι Έλληνες από την πατρίδα τους για να βρουν ένα κομμάτι ψωμί;

Σοβαρότητα εδώ και τώρα γιατί αύριο θα είναι αργά για τους πολίτες. Η φτώχεια είναι πλέον εκτός ελέγχου..

Έχασε την όραση του από το αλκοόλ,ένας 24χρονός στο Ρέθυμνο!


Έχασε ξαφνικά την όραση του ενώ διασκέδαζε με φίλους του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.


Ο λόγος για έναν εικοσι-τετράχρονο άνδρα από το Ρέθυμνο που νοσηλεύεται μετά από δηλητηρίαση από μεθανόλη, όπως προέκυψε από την σχετική διάγνωση των θεράποντων ιατρών. Ο νεαρός μεταφέρθηκε προχθές το απόγευμα στο νοσοκομείο με συμπτώματα αιφνίδιας απώλειας όρασης, μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ρακής.Ο άτυχος άνδρας πριν καλά καλά το καταλάβει έχασε το φως του. Αμέσως ενημέρωσε την παρέα του και διεκομίστη στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ,ενώ ακολούθησε η διαδικασία της αιμοκάθαρσης στην μονάδα τεχνητού νεφρού, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν φως προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τύφλωσης του.

Πρόκειται για ένα σπάνιο περιστατικό, και ενδιαφέρον για τα ιατρικά δεδομένα, ωστόσο δεν μπορεί ακόμη να ειπωθεί με σιγουριά αν η αιφνίδια τύφλωση είναι αποτέλεσμα της κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας ρακής του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, δηλαδή του απογεύματος της Τρίτης, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από μεθανόλη κάνουν την εμφάνιση τους ακόμα και 72 ώρες μετά. Η πορεία της υγείας του νεαρού εξελίσσεται ομαλά και βελτιώνεται σταδιακά, καθώς ήδη έχει άρχισε έστω και θαμπά να βλέπει: «Στις επτά το απόγευμα έφτασε στο νοσοκομείο ένας νεαρός 24 ετών με αιφνίδια απώλεια όρασης, όπως διαπιστώθηκε από την διάγνωση. Εξετάστηκε αρχικά από τον οφθαλμίατρο και στην συνέχεια έγινε αιμοκάθαρση. Ήδη έχουν σταλεί δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις που θα μας δώσουν απαντήσεις. Είναι σε καλύτερη κατάσταση, του χορηγείται απλή φαρμακευτική αγωγή και ήδη έχει αρχίσει να βλέπει έστω και θαμπά», ανέφερε στα «Ρ.Ν.», ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Ξεξάκης.
Φίλαθλος βάζει γκόλ!Να γιατί η Δανία δεν είναι του Νότου..
Και ενώ στην Δανία κερδίζουν έδαφος οι οικογενειακοί αιολικοί σταθμοί ενέργειας.. στην Ελλάδα μας απασχολεί αν η ανεμογεννήτρια θα αρέσει στον Βρετανό τουρίστα, που θα έρθει στην Ελλάδα για κρεπάλες και έξαλλη διασκέδαση. Αυτός είναι ο λόγος που η Δανία είναι ακόμα του Βορρά.

Ματιά στο μέλλον:E-paperH νέα πρωτοποριακή συσκευή που αναμένεται να κατακλύσει την αγορά ονομάζεται e-paper. Αποτελεί μια νέα εφεύρεση που θα αντικαταστήσει τις συμβατικές χάρτινες εφημερίδες, όσο και τα επιβαρυντικά για το περιβάλλον


βιβλία από χαρτί. Η νέα τεχνολογία θα αποτελεί μια συσκευή σε μέγεθος χαρτιού 6 ιντσών, το οποίο θα είναι και ευέλικτο όπως ακριβώς μία χάρτινη σελίδα. Θα καταναλώνει ενέργεια μόνο όταν προβάλλονται οι φωτογραφίες, ενώ σε κανονική λειτουργία δεν καταναλώνει καθόλου ισχύ. Συνολικά η συσκευή μπορεί να λειτουργεί με λιγότερο από 2 Watt, σε πολύ χαμηλά δηλαδή επίπεδα.

Το φαινόμενο της μεταυφεσιακής ανεργίας


Κατά καιρούς έχω τονίσει μέσα από το μπλόγκ, ότι η είδηση του τέλους της ύφεσης, και της απαρχής της ανάπτυξης, δεν πρόκειται για ένα αρχικό διάστημα μερικών μηνών να επηρεάσει το τοπίο της απασχόλησης, το αντίθετο μάλιστα, στους πρώτους αυτούς μήνες η ανεργία θα φτάσει ανεπαναληπτα επίπεδα,

άνω του 10% σε πολλές χώρες. Αυτό μας δείχνει η εμπειρία μας απο προηγούμενες υφεσιακές περιόδους της ιστορίας, αυτό επιβεβαιώνουν και οι μετρήσεις στις ΗΠΑ, όπου η ανεργία ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο του 10%. Οφείλεται κυρίως στην αδυναμία των επιχειρήσεων και των επενδυτών, να αντιληφθούν τς ευκαιρίες που παρουσιάζονται, διστακτικότητα η οποία αποτρέπει την απορρόφηση χιλιάδων εργαζομένων στον επαγγλεματικό κλάδο.
Σε αρθρογραφία της Washington Post, καταγράφεται αυτή η πραγματικότητα που δεν έχει άλλο προηγούμενο μετά το 1983. Γύρω στα 16 εκατομμύρια πολίτες αδυνατούν να βρούν απασχόληση, παρόλο που η χειρότερη κρίση μετά την Μεγάλη Υφεση του 1929, είναι ήδη παρελθόν. Αυτά τα ποσοστά επηρεάζουν αρνητικά την κατανάλωση που αποτελεί το 70% της πραγματικής αμερικάνικης οικονομίας.
Το φαινόμενο στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε μεταυφεσιακή ανεργία. Επηρεάζει τον κλάδο των κατασκευών, του εμπορίου αλλά και του τραπεζικού κλάδου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι το φαινόμενο ήρθε για να μείνει τουλάχιστον για ένα χρόνο, με τους επιχειρηματίες να διστάζουν να προχωρήσουν σε προσλήψεις, παρόλο που νέες ευκαιρίες ανοίγονται στην αγορά.
Εάν μάλιστα οι στατιστικές είχαν πιο ελαστικά κριτήρια, τα νούμερα θα ήταν ακόμα πιο απογοητευτικά στο επίπεδο του 17%. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μόνο μια υπερβολικά δυναμική ανάπτυξη θα άλλαζε τα νούμερα της απασχόλησης. Τα ποσοστά της ανεργίας αποτελούν προσωπικό στοίχημα για όλες τις κυβερνήσεις στον κόσμο, αφού αυτές θα κρίνουν την σταθερότητα των κοινωνιών τους, ενώ απασχολούν σοβαρά τους περισσότερους ψηφοφόρους.

Αυτό που κανείς μπορεί να παρατηρήσει σχεδόν σε όλες τις δυτικές οικονομίες, είναι ότι η μέση ηλικία των εργαζομένων είναι ασνήθιστα μεγάλη σήμερα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολο για έναν μεγάλο σε ηλικία εργαζόμενο να απασχοληθεί, σε σχέση με έναν )νέο άνθρωπο. Κοινή διαπίστωση είναι ότι αποτελεί το πιο δύσκολο εργασιακό τοπίο, που υπήρξε ποτέ μεταπολεμικά.


Γλύτωσε τα χειρότερα ο Γκαλέτι


Μεγάλη αγωνία υπήρχε για την κατάσταση της υγείας του Λουτσιάνο Γκαλέτι. Ο Αργεντινός αποχώρησε στο 41ο λεπτό του αγώνα με την Σταντάρ δίνοντας την θέση του στον Γιάννη Φετφατζίδη και υπήρχαν φόβοι ότι έχει υποστεί την τρίτη του θλάση από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου. Ευτυχώς, γλίτωσε τα χειρότερα και τουλάχιστον δεν έχει θλάση.

Ο Γκαλέτι το μεσημέρι της Παρασκευής υποβλήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι σε μαγνητική τομογραφία, ενώ εξετάστηκε και από τον επικεφαλή του Ιατρικού Επιτελείου του Ολυμπιακού, Παντελή Νικολάδου.
Τα αποτελέσματα της μαγνητικής έδειξαν ότι δεν έχει υποστεί θλάση, αλλά τράβηγμα στους οπίσθιους μηριαίους του δεξιού μηρού. Ο χρόνος επιστροφής του Γκαλέτι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μας θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του. Από σήμερα γίνεται αγώνας δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι των αιωνίων στις 29 Νοεμβρίου

Μέτρα αξιοποίησης στρατεύσιμου χρόνου από ΜπένιΟ Υπουργός  Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος δημοσίευσε το πρόγραμμα για την πολιτική που θα ακολουθήσει στον Ελληνικό Στρατό . Αν και τα μέτρα έχουν ένα προοδευτικό χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στην δημιουργική απασχόληση των στρατευμένων, ώστε η θητεία να τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και στην παιδεία τους,έ δεν εξαγγέλθηκαν στοχευμένα μέτρα, κατά τα πρότυπα του κυβερνητικού προγράμματος, που θα περιόριζαν τις υπέρογκες σπατάλες που γίνονται στο ελληνικό στράτευμα. Οι δηλώσεις του Υπουργού είναι οι εξής:"Στην ομιλία μου κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης είχα τονίσει ότι ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας πρέπει να καταστεί χρόνος δημιουργικός και γόνιμος για τους νέους ανθρώπους που υπηρετούν την πατρίδα. Κάθε στρατευμένος πρέπει να νοιώθει ότι εισέρχεται σε ένα χώρο δίκαιο, ορθολογικό και πολιτισμένο.
Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Πάνο Μπεγλίτη, έδωσα ήδη τις ακόλουθες εντολές προς τα Γενικά Επιτελεία:

1. Ο αριθμός των κληρωτών που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία θα βαίνει διαρκώς μειούμενος, ώστε σε δύο χρόνια να καταργηθεί η θητεία στους δύο αυτούς κλάδους. Στο μεταξύ θα επιλέγονται για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία στρατεύσιμοι με προσόντα που αντιστοιχούν σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες για τους δύο αυτούς κλάδους. (π.χ γιατροί, χημικοί, μετεωρολόγοι και οδηγοί για την Πολεμική Αεροπορία και όσοι ασκούν ναυτικά επαγγέλματα ή εκπαιδεύονται για αυτά στο Πολεμικό Ναυτικό). Η θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία διατηρείται προς το παρόν στη σημερινή της διάρκεια, όσοι όμως υπηρετούν σε περιοχές αντίστοιχες με τις περιοχές στις οποίες υφίστανται μονάδες προκάλυψης του Στρατού Ξηράς θα υπηρετούν εννιάμηνη θητεία, όπως και στο Στρατό Ξηράς.

2. Η επιλογή των κατατασσομένων και η τοποθέτησή τους σε όπλα, σώματα και ειδικότητες, θα γίνεται με βάση τα προσόντα τους, τυπικά αλλά όπου αυτό είναι εμφανές και ουσιαστικά. Αυτό αφορά πρωτίστως τους κατόχους τίτλων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, και κατ'εξοχήν τους κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων αλλά και όλους τους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι θα τοποθετούνται με βάση το επιστημονικό τους αντικείμενο και μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους εκπαίδευσης θα καλύπτουν αντίστοιχες ανάγκες των μονάδων. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία των υπηρετούντων σήμερα στον Στρατό Ξηράς, το 2.7% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, το 10% πτυχιούχοι ΑΕΙ και το 4.6% απόφοιτοι ΤΕΙ.
Για παράδειγμα, υπηρετούν 522 πτυχιούχοι διαφόρων τμημάτων ΑΕΙ που έχουν ως αντικείμενο την πληροφορική, 290 νομικοί, κ.ο.κ. Είναι απολύτως λογικό, όσο γίνεται μεγαλύτερο διάστημα της θητείας τους, οι νέοι αυτοί άνθρωποι να ασχοληθούν με θέματα που άπτονται του επιστημονικού τους αντικειμένου προσφέροντας έτσι τις υπηρεσίες τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

3. Συμφώνησα ήδη με τον Υπουργό Απασχόλησης κ. Ανδρέα Λοβέρδο να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε νέος που κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις να καταγράφεται από τον ΟΑΕΔ και να αποκτά ατομική μερίδα με τη φροντίδα των στρατολογικών γραφείων των κέντρων κατάταξης. Το μέτρο αρχίζει να εφαρμόζεται στις 9/11. Με τον τρόπο αυτό θα καταβάλλεται εγκαίρως κάθε αναγκαία προσπάθεια, ώστε τη στιγμή της απόλυσής του ο κάθε νέος να έχει προετοιμαστεί με τη βοήθεια της Πολιτείας για την είσοδό του στην αγορά εργασίας.

4. Αυτό είναι πιο δύσκολο για όσους δεν έχουν επαρκή προσόντα. Σε αυτό συμφωνήσαμε ήδη με την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, να οργανώσουμε την ενίσχυση των προσόντων όσων στρατευμένων το επιθυμούν. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

α. Οι στρατιωτικές ειδικότητες διαμορφώνονται έτσι ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και για την αγορά εργασίας. Λειτουργούν ήδη στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων δύο ΚΕΚ, ένα στη Σπάρτη (για οδηγούς αυτοκινήτων, αρτοποιούς και μάγειρες) και ένα στον Πύργο Ηλείας (για τεχνίτες τηλεπικοινωνιών και στελέχη πληροφορικής).

Ξεκινά η διαδικασία ίδρυσης ΚΕΚ σε όλα τα κέντρα εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΙΣ.

β. Όσοι στρατεύσιμοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για να αποκτήσουν απολυτήριο δημοτικού, γυμνασίου ή λυκείου, θα διευκολύνονται από την στρατιωτική υπηρεσία.

Το ίδιο ισχύει και για όσους στρατεύσιμους επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΙΕΚ. Το Υπουργείο Παιδείας και ο ΟΕΕΚ θα συνεργαστούν με το ΥΠΕΘΑ για την εναρμόνιση των ωρών λειτουργίας ορισμένων σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και ΙΕΚ με τις ανάγκες της στρατιωτικής υπηρεσίας σε περιοχές με μεγάλους στρατιωτικούς πληθυσμούς. Συγκροτείται κοινή ομάδα εργασίας των δύο υπουργείων για την προώθηση των θεμάτων αυτών.

5. Θα ληφθεί, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, μέριμνα ώστε:

α. Να υπολογίζεται το σύνολο των ημερών υπηρεσίας στον Στρατό για τους στρατεύσιμους Ι1 που υπηρετούν σε μονάδες προκάλυψης και εμπλέκονται σε θέματα ασφάλειας, αποτροπής εισόδου λαθρομεταναστών και άλλες συναφείς δραστηριότητες, ως ημέρες απασχόλησης σε μέτρα ασφάλειας για αναγνώριση προϋπηρεσίας για πρόσληψη σε εταιρίες ή υπηρεσίες φύλαξης.

β. Να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των στρατεύσιμων οπλιτών σε σχετικές δραστηριότητες ως ημέρες προϋπηρεσίας για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται (π.χ. θερμοϋδραυλικός, ηλεκτρολόγος, μάγειρας, ζαχαροπλάστης).

γ. Να υπολογίζονται οι ώρες χειρισμού μηχανημάτων και οδήγησης οχημάτων για αναγνώριση προϋπηρεσίας, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. οδηγός οχημάτων, χειριστής μηχανημάτων έργων)

δ. Να υπολογίζονται οι ημέρες υπηρεσίας, αφαιρουμένου του χρόνου εκπαίδευσης, για τους κατόχους ειδικοτήτων που απαντώνται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (τεχνίτης τροχοφόρων οχημάτων, μάγειρας, αρτοποιός, τεχνίτης σκαφών, κ.ο.κ)

ε. Ζητήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να επανέλθει η μετατροπή των διπλωμάτων οδήγησης οχημάτων και σκαφών, καθώς και χειρισμού μηχανημάτων έργων που χορηγεί ο Στρατός σε αντίστοιχα πολιτικού τύπου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή άλλες εξετάσεις.

στ. Θα ζητηθεί από τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και από τα τμήματα των ΙΕΚ που
προβλέπουν πρακτική άσκηση να μπορεί να θεωρηθεί η προσφορά υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της θητείας ως χρόνος πρακτικής άσκησης και να χορηγείται σχετική βεβαίωση.

6. Δόθηκαν ήδη οι σχετικές οδηγίες ώστε στο πλαίσιο των νέων μέτρων που εφαρμόζονται για την ασφάλεια των στρατοπέδων και των στρατιωτικών καταστημάτων να πάψουν οι στρατευμένοι να θεωρούνται ταυτόσημοι με την κάλυψη των αναγκών φύλαξης, δηλαδή με τις σκοπιές, ώστε να είναι εφικτή η διάθεση του αναγκαίου χρόνου στην ολοκλήρωση μιας ουσιαστικής και σύγχρονης στρατιωτικής εκπαίδευσης.

7. Δόθηκαν ήδη σαφείς οδηγίες για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε όλες τις μονάδες, καθώς και για τον σεβασμό της προσωπικότητας και των συνταγματικών δικαιωμάτων όλων των στρατευσίμων.


Άγριο Κυνήγι μεταναστών στην Βικτώρια


Πολλά και διάφορα μπορούν να συμβούν σε έναν ανυποψίαστο πολίτη που απολαμβάνει τον καφέ του στα στέκια της Αθήνας το μεσημέρι. Λίγοι όμως είχαν την εμπειρία να ζήσουν την κινηματογραφική εικόνα των εξαθλιωμένων έγχρωμων μεταναστών στην προσπάθεια τους να αποφύγουν τις αστυνομικές δυνάμεις..
Σήμερα λοιπόν στην πλατεία Βικτωρίας, που τελευταία έχει γίνει στέκι μεταναστών οι οποίοι δουλεύουν ως πλανόδιοι πολίτες, μια διμοιρία αστυνομικών, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε έναν έγχρωμο πλανόδιο πωλήτη συλλαμβάνοντας τον, και την ίδια στιγμή σε δευτερόλεπτα ξεσηκώνονται όλοι οι πλανόδιοι μαζεύντας τη πραμάτεια τους,

τρέχοντας να γλυτώσουν από το αστυνομικό κυνηγητό. Αν τύχαινε να βρεθείς μπροστά στην πλατεία, η εικόνα που θα έβλεπες θα έμοιαζε με σύναξη πολλών περιστεριών, που τη διαταράσσει η ανθρώπινη παρουσία. Η τρομοκρατία που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι είναι πρωτοφανής, αν και είναι αλήθεια ότι γίνεται το αδιαχώρητο από μικροπωλητές στην πλατεία, μετατρέποντας την σιγά σιγά σε γκέτο μεταναστών.

5 Νοεμβρίου 2009

To προσχέδιο προυπολογισμού σε ppt!


Μας εκπλήσσει ευχάριστα η σημερινή κυβέρνηση για άλλη μια φορά. Σειρά είχε τώρα η παρουσίαση σε Powerpoint του προσχέδιου προυπολογισμού για το 2010. Το περιεχόμενο βέβαια της παρουσίασης είναι απογοητευτικό, αφού γίνεται παραδοχή για διογκωμένο έλειμμα το οποίο σχεδιάζεται να καλυφθεί με φορολόγηση υψηλών εισοδημάτων και μετοχικών κερδών. Κίνηση φιλόδοξη από την στιγμή που τα μεγάλα κεφάλαια συνηθίζουν να εγκαταλέιπουν την χώρα, όταν η φορολογία τους στενεύει τον αέρα. Προσθέτωντας σε αυτά και την έλλειψη επενδύσεων είναι να απορεί κάποιος αναλυτής, το πώς θα γίνει είσπραξη φορολογίας ελείψει αναπτυξιακών ρυθμών.

4 Νοεμβρίου 2009

Καθημερινή exposedΑπό Reporter


Όπως γίνεται αντιληπτό και από τη φωτογραφία που έχει αναρτηθεί σε αρκετά blogs, η συγκεκριμένη σελίδα της Κυριακάτικης Καθημερινής κυκλοφόρησε σε μορφή draft, έχοντας συμπεριλάβει μαζί και σημειώσεις “εσωτερικής κατανάλωσης”, με την υπόδειξη του δημοσιογράφουγια εντονότερη προσοχή λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που υφίσταται.

Το δημοσιογραφικό παράπτωμα της Καθημερινής, ήταν απόρροια μιας… συνηθισμένης διαδικασίας στο δημοσιογραφικό χώρο που έχει να κάνει με τις σημειώσεις που υποβάλλουν οι αρθρογράφοι στους αρχισυντάκτες για την ενσωμάτωση ορισμένων στοιχείων και δεδομένων κατά το ¨”χτένισμα” του κειμένου.

Όταν όμως κάτι τέτοιο αποκαλύπτεται και γίνεται εν δήμω..τα πράγματα αποκτούν μια άλλη διάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του antinews ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει ήδη θέσει τη παραίτησή του στη διάθεση της εφημερίδας, για το λάθος του. Λάθος που επιβαρύνει όμως και τον Λεωνίδα Στεργίου (τον ΛΕΟ, σύμφωνα με την υποσημείωση), αλλά κυρίως θέτει ένα άλλο ζήτημα προς προβληματισμό:

Την σημασία της περίφημης κατηγορίας “φίλοι της εφημερίδας”, μέσα στο οποίο εδράζεται το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, της Οικογένειας Εφραίμογλου, ιδιοκτητών, μεταξύ άλλων και της Vivodi.

Εκτός από το σπάσιμο των ορίων δεοντολογία για την ευνοϊκή μεταχείριση ενός ιδρύματος (sic) σε ένα δημόσιο διαγωνισμό, είναι για μια ακόμη φορά έκδηλη η επιρροή της δημοσιογραφικής πένας, για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων.

Αυτό σε μία περίοδο. έντονα πολιτική, που όλοι γνωρίζουν τις πιέσεις που δέχεται ο δημοσιογραφικός κόσμος για την κύβδιλη δημιουργία εικόνων, παραστάσεων και πρωταγωνιστών.

Opel: Αποχωρήσεις και μαζικές απολύσεις


Η απόφαση της GM να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις και τα σχέδια για εξαγορά της Opel, μέσω ενός σχήματος με την Aυστριο-Καναδέζικη Magna, έχει επιφέρει εκνευρισμό τόσο στην Γερμανική κυβέρνηση όσο και στους εργαζόμενους της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η GM ανακοίνωσε συγκεκριμένα ότι θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση όλων των ευρωπαικών βιομηχανιών με εξαίρεση την Saab στην Σουηδία, προκαλώντας κύματα απολύσεων.

Ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανικής Ομοσπονδίας, χαρακτήρισε απαράδεκτη την απόφαση της GM, ενώ τα συνδικάτα εργαζομένων προετοιμάζουν δυναμικές αντιδράσεις. Η GM αναμένεται να ζητήσει επιπλέον οικονομική ενίσχυση για να αναδιαρθρώσει τον ευρωπαικό τομέα της, με το επιχείρημα ότι η Magna αποτελεί τον μόνο πιθανό αγοραστή που έχει παραλάβει οικονομική ενίσχυση 4.5 δισ. ευρώ από την Γερμανική κυβέρνηση της κ.Μέρκελ. Η προνομιακή πρός την Magna δανειοδότηση, που έγινε βάσει της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, επειδή είχε εγγυηθεί την διατήρηση των θέσεων εργασίας, προκάλεσε την αντίδραση της Ευρωπαικής Επιτροπής. Η κ. Μέρκελ σε προσωπική της επιστολή πρός τις Βρυξέλλες τεκμηρίωσε το επιχείρημα ότι αυτή η βοήθεια ήταν διαθέσιμη σε κάθε πιθανό αγοραστή.

Τα στελέχη στο Ντιτρόιτ θεώρησαν ότι θα είναι δύσκολη η συγκατοίκηση με την Μagna, που διατηρεί σχέσεις με την ρωσική αγορά, γιαυτό προτίμησαν να ακυρώσουν την συμφωνία.

Γρίπη των χοίρων: Αποφύγετε τις χειραψίες


Η πλουσιότερη ομάδα στον κόσμο είναι...

Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιός είναι ο πιο μεγάλος ποδοσφαιρικός όμιλος στον κόσμο.Οι απόψεις διίστανται, αλλά η απάντηση τελικά είναι μία. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε τον τιτλο της πιο μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας του κόσμου, βάσει της αξιολόγησης του περιοδικού Forbes, με την Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθεί και την Άρσεναλ στην 3η θέση. Στην παραπάνω εικόνα μπορούμε να δούμε αναλυτικά την πρώτη 10αδα των μεγαλύτερων ομίλων.

3 Νοεμβρίου 2009

Νέα παρενόχληση των Τούρκων σε εσθονούς αυτήν την φορά!

Eπιμένουν στις προκλήσεις τους οι Τούρκοι με νέα παρενόχληση μέσω ασυρμάτου του εσθονικού αεροσκάφους της Frontex που επιχειρεί στην οριογραμμή Ελλάδος - Τουρκίας για τον εντοπισμό λαθρομεταναστών.

Όπως έγινε γνωστό στις 03:50 το εσθονικό αεροσκάφος δέχθηκε εκμπομπή ασυρμάτου από τουρκικό ραντάρ, ενώ πετούσε βορειοανατολικά του Φαρμακονησίου σε ύψος 2.000 ποδών και εντός του ελληνικού εναέριου χώρου, στο πλαίσιο τακτικής επιχείρησης.
Ο Τούρκος χεριστής ζητούσε από τον πιλότο του αεροσκάφους της ευρωπαϊκής δύναμης να εγκαταλείψει την περιοχή γιατί βρισκόταν εντός τουρκικού εναέριου χώρου.
Το αεροσκάφος της Frontex συνέχισε κανονικά την αποστολή του.

2 Νοεμβρίου 2009

Οι άντρες τερματίζουν και τελευταίοι!Οι Αβραμόπουλοι...


Μονοπώλιο στην ενέργεια και απολύσεις..


Μετά την εξαγορά του δικτύου της BP από τα ΕΛΠΕ τον Ιούνιο, που εκκρεμεί προς εξέταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο δεύτερος καθετοποιημένος όμιλος της αγοράς, η Motor Oil-AVIN, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εξαγόρασε έναντι 245,5 εκατ. ευρώ την ελληνική Shell,

που ελέγχει 700 πρατήρια και ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα αποθηκευτικών χώρων σε όλη τη χώρα. Η συμφωνία προβλέπει ότι το ισχυρό σήμα της Shell θα παραμείνει στα πρατήριά της για μία πενταετία μετά την εξαγορά.
Μετά και από αυτήν την εξαγορά:
- Τα ΕΛΠΕ και η Motor Oil ήδη ελέγχουν απόλυτα το στάδιο της διύλισης, λόγω της πρόβλεψης υποχρεωτικής τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας από τους εισαγωγείς, που ουσιαστικά λειτουργεί απαγορευτικά για εισαγωγές φθηνότερων καυσίμων, μετατρέποντας την Ελλάδα σε «περίκλειστη αγορά».
- Με συνολικό μερίδιο αγοράς 22% στη λιανική, το νέο συγκρότημα Motor Oil – Shell γίνεται ο δεύτερος ισχυρός πόλος της αγοράς, πίσω μόνο από την ΕΛΠΕ – BP, που θα έχει μερίδιο 32%, με βάση στοιχεία του 2008. Τα δύο συγκροτήματα θα ελέγχουν ασφυκτικά και τους αποθηκευτικούς χώρους, που έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία στην αγορά καυσίμων, καθώς οι μικρότερες εταιρείες εμπορίας υποχρεώνονται να συνεργάζονται με τις μεγάλες για να εισέρχονται σε τοπικές αγορές, όπου δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους. Και είναι κοινό μυστικό στην αγορά ότι, όταν νοικιάζεις αποθηκευτικό χώρο, αποφεύγεις να ανταγωνίζεσαι με χαμηλές τιμές την εταιρεία που τον παραχωρεί.
- Οι δύο ισχυροί πόλοι της αγοράς ήδη διεισδύουν με αξιώσεις και στην εκμετάλλευση ιδιόκτητων πρατηρίων λιανικής (BP, Shell, EKO και Motor Oil έχουν ήδη ιδρύσει θυγατρικές με αρκετά ιδιόκτητα πρατήρια).
Το «μπαλάκι» στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού…
Το κλειδί των εξελίξεων πλέον κρατά η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που καλείται να αξιολογήσει τις δύο μεγάλες συμφωνίες, έχοντας τη δυνατότητα να μην επιτρέψει την ολοκλήρωσή τους, δυνατότητα που
όμως είναι μάλλον θεωρητική, αν κρίνει κανείς από το παρελθόν
ατολμίας της Επιτροπής και τα τεράστια συμφέροντα που διακυβεύονται. Η άλλη δυνατότητα που έχει η ανεξάρτητη αρχή είναι να επιβάλει αυστηρούς όρους για να επιτρέψει τις δύο συμφωνίες, ενώ αυτό που
επιδιώκουν οι δύο όμιλοι είναι να
επιβληθούν μόνο μερικοί όροι μικρής σημασίας, όπως η υποχρεωτική πώληση ορισμένων πρατηρίων.
Η νέα ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπό τον πρώην αρεοπαγίτη Δ. Κυριτσάκη, δεν έχει δώσει ακόμη δείγματα γραφής για την πολιτική που σκοπεύει να ακολουθήσει στην εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού.
Ουδείς γνωρίζει πώς θα κινηθεί η επόμενη κυβέρνηση, αν επικρατήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Ο κ. Γ. Παπανδρέου, πάντως, στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη είχε τονίσει ότι δεν σκοπεύει να κρατικοποιήσει τα ΕΛΠΕ, που πλέον ελέγχονται από τον όμιλο Λάτση, αλλά σκοπεύει να υιοθετήσει αυστηρή πολιτική σε θέματα ανταγωνισμού!
Ν. Χ.

Η αύξηση και τα αναδρομικά μία φάρσα των εκλογών!-Γελάσατε;


Εκατοντάδες χιλιάδες υπερήλικες συνταξιούχοι, τα "περήφανα γηρατειά" που μετρούν την περηφάνεια τους και την ένδοξη ιστορία τους με την ελεημοσύνη και την ανέχεια των 340 ευρώ, περίμεναν με αγωνία σήμερα 2 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα, τις πρώτες ψυχρές μέρες του Χειμώνα, να χτυπήσει την πόρτα τους μια ζεστή ανάσα: η υπόσχεση του ΠΑΣΟΚ προεκλογικά για αύξηση της σύνταξης κατά 30 ευρώ και μάλιστα αναδρομικά. Μάταια περίμεναν οι παλαίμαχοι... Πικρόχολο για άλλη μια φορά το γεύμα των Χριστουγέννων, μόλις στα 340 ευρώ, λεφτά ικανά να πάρεις μια χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα, δώρα για τα εγγόνια σου, και στολίδια για το δέντρο σου... σε μία αναμνηστική φωτογραφία των 2 ευρώ. Γιατί μόνο σε φωτογραφία μπορείς να φανταστείς μία τέτοια ακριβοθώρητη (πως έγινε τόσο άραγε;) εικόνα!

Έτσι για να θυμόμαστε τελικά ποιοι ροκανίζουν μόνοι τους την περίοδο χάριτος. Να αφήσουμε περιθώριο κάποιο,για λάθος στην ταχυδρόμηση των συντάξεων; Για μεμονωμένες περιπτώσεις συνταξιούχων; Μα σιγά σιγά η πραγματικότητα σε προσγειώνει: 340 ευρώ!!!

1 Νοεμβρίου 2009

Προκλητικοί μισθοί και ανέχεια 30 χρονων Ελλήνων...Μία έκρηξη ενός μπλόγκερ, απόλυτα δικαιολογημένη και κατανοητή στον πολύ κόσμο που νοιώθει τον πέλεκυ της αδίστακτης αγοράς.Εμείς σε αυτά να σημειώσουμε και την μισθοδοσία της γεροντοκρατίας των ΔΕΚΟ και πόσων άλλων και πόσων άλλων περιπτώσεων του ιδιωτικού τομέα, που η αντικατάσταση τους θα σήμαινε την απασχόληση τριπλάσιων ανέργων συμπολιτών μας.


Η χειμωνιάτικη για παράδειγμα αποζημίωση μερικών προνομιούχων της τρίτης ηλικίας, θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε μια χαρούμενη ρεβεγιόν για τρείς ακόμα οικογένειες, και μάλιστα αν αυτό υπολογίζονταν σε απόλυτα νούμερα θα έφτανε το 1.5 εκατομμύρια οικογενειάρχες. Αντίθετα  κοινωνία μας επιλέγει την οικονομική ανέχεια της μεγάλης πλειοψηφίας της νεολαίας, για την μακροημέρευση μιας γεροντικής κάστας. Η προκλητικότητα των εργασιακών σχέσεων είναι πρωτοφανής και εξηγεί απόλυτα τα κατά καιρούς εκρηκτικά ξεσπάσματα της νεολαίας.

Από τρυποκάρυδος
Αυτοί διάλεξαν να πληρώνουν celebrities δημοσιογράφους-παρουσιαστές, τη στιγμή που θα μπορούσαν τουλάχιστον να δοκιμάσουν νέους ανθρώπους, με φρέσκες ιδέες και να γλιτώσουν πάρα πολλά χρήματα...


Πόσο προκλητικό είναι να πληρώνεται ο Φυντανίδης 45.000 για κάθε εκπομπή που κάνει στην κρατική τηλεόραση; Και εμείς πληρώνουμε ΕΡΤ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, έτσι για να πλουτίζουν ακόμη περισσότερο κάποιοι τέτοιοι "κύριοι". Τα λεφτά μας δεν πιάνουν τόπο!
Ξέρετε πόσοι ευφυείς νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε ένα ευρώ και οι οικογένειες τους είναι αναγκασμένες να τους ταΐζουν, την ώρα που κάποιοι γέροντες πλουτίζουν ακόμη;
Δεν πληρώνουμε για να δίνονται ευκαιρίες στους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις ικανότητες και τη δημιουργικότητα τους, και να ζήσουν μια λίγο καλύτερη ζωή, αλλά για να συγκεντρώνονται και άλλα εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάποιων! Μέχρι πότε;

Αν "ξεζούμιζαν" τις ιδέες, το χρόνο, τις ικανότητες, την ενέργεια και την όρεξη νέων ανθρώπων και πλήρωναν τον καθένα με 1000 ευρώ για κάθε εκπομπή και όχι ένα μαθουσάλα με 45.000 ευρώ, και θα ξεκολλούσαν από το 3% της τηλεθέασης, και θα γλιτώναμε ένα σωρό χρήματα, και σε νέους ανθρώπους θα δινόταν επιτέλους μια ευκαιρία

Πείτε πως παίρνω το θάρρος, συγκεντρώνω μια καλή δημοσιογραφική ομάδα και πάμε όλοι μαζί να καταθέσουμε την πρόταση μας. Τι θα μας απαντήσουν; Άντε μου στο διάολο μικρά μου παιδάκια, πηγαίνετε να παίξετε με το κουβαδάκι σας! Εκτός αν θέλετε να δουλέψετε τσάμπα! Τότε αλλάζει το πράγμα... Φτιάξε μου και ένα φραπέ μέτριο χωρίς γάλα, Τρυποκάρυδε!

Aλλά είπαμε... 45.000 ευρώ για κάθε εκπομπή ο γέροντας, άλλα τόσα η Παναγιωταρέα που βάζει τους αστυνομικούς να μεταφέρουν τα ταγεράκια της. Και μετά έρχεται στο νου μου το καθεστώς με τα μπλοκάκια, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και κοντεύω να βγάλω αφρούς!

Ξέρω... Ξέρω... Έχω δίκιο θα πείτε! Ε και λοιπόν; Νομίζετε πως μου αρκεί να μου λένε όλοι πως έχω δίκιο και να μην αλλάζει τίποτα;


Related Posts with Thumbnails