Λιμος στην Βορεια Κορεα ~ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ: Λιμος στην Βορεια Κορεα

12 Απριλίου 2008

Λιμος στην Βορεια Κορεα
   
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου σχετικά με το λιμό στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Βόρειο Κορέα)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Βόρεια Κορέα, και ιδιαίτερα το ψήφισμα της 15ης Μαΐου 1997 για το δραμτικό λιμό(1),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βόρειος Κορέα αντιμετωπίζει τώρα για τρίτο συνεχές έτος τις συνέπειες από την αποτυχία της συγκομιδής, με έλλειμμα εκατομμυρίων τόννων ρυζιού και αραβοσίτου, κατάσταση η οποία θα μπορούσε να συνεχισθεί και μελλοντικά, αν δεν υπάρξει βοήθεια για την ανασυγκρότηση της οικονομίας,

Β. ιδιαίτερα θορυβημένο από το δράμα των μικρών παιδιών, των ηλικιωμένων και όσων βρίσκονται στη φυλακή και στα στρατόπεδα εργασίας, καθώς και από τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δεκάδες χιλιάδες παιδιά υποφέρουν σοβαρά από υποσιτισμό,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Βορείου Κορέας έχει καταστήσει πρακτικά αδύνατη την πρόσβαση σε αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με την έκταση και τις συνέπειες του λιμού,

Δ. εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία λόγω της προοπτικής ότι αυτή η περαιτέρω αποτυχία της συγκομιδής του 1997 που προκαλεί βάσιμους φόβους ότι τα σημερινά αποθέματα τροφίμων θα εξαντληθούν και θα αντιμετωπισθεί ενδεχόμενο μαζικής λιμοκτονίας χωρίς προηγούμενο, αν δεν εφαρμοσθεί μεγάλης κλίμακας και συντονισμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη τα αυξανόμενα κρούσματα γενικών διακοπών ρεύματος, την κατάρρευση της βιομηχανικής παραγωγής και την προοπτική ενός χειμώνα με θερμοκρασίες -30 ΊC, σε συνδυασμό με στοιχεία για εκτεταμένη αποδάσωση που απειλεί το τοπικό περιβάλλον,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραματικές συνέπειες του λιμού στη Βόρειο Κορέα οφείλεται επίσης στην πολιτική του σημερινού καθεστώτος και όχι μόνο σε φυσικές καταστροφές,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την απροθυμία του καθεστώτος της Πιογκ Γιάνγκ να προβεί σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις, τόσο οικονομικές όσο και πολιτικές,

Η. λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση του FAO για ένα πρόγραμμα έκτακτης βοήθειας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη το ανθρωπιστικό έργο των Διεθνών ΜΚΟ και των Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση ήταν φέτος ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στη Βόρειο Κορέα,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Βορείου Κορέας παρεμποδίζει την παρακολούθηση της διανομής της επισιτιστικής βοήθειας,


1. καταδικάζει την Κυβέρνηση της Βορείου Κορέας για το γεγονός ότι δεν επέτρεψε την πλήρη εκτίμηση του μεγέθους της επισιτιστικής κρίσης και παρεμπόδισε την εποπτεία της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, και της ζητεί να επιτρέψει μια αντικειμενική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, καθώς και την εποπτεία της χορηγούμενης βοήθειας;

2. ζητεί, να επιτραπεί άμεσα η πρόσβαση των δημοσιογράφων στο έδαφος της χώρας, χωρίς κανένα περιορισμό;

3. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς πρόγραμμα επείγουσας αναβάθμισης της ανθρωπιστικής της βοήθειας μέσω του πολυμερούς προγράμματος του FAO καθώς και διμερούς βοήθειας, και λαμβάνοντας μέριμνα ώστε η εν λόγω βοήθεια να φθάσει πραγματικά σε όσους τη χρειάζονται;

4. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής προγράμματος μακροπρόθεσμης βοήθειας η οποία να συναρτάται με την πρόοδο οικονομικών και γεωργικών μεταρρυθμίσεων, και να μελετήσει επειγόντως το ενδεχόμενο παροχής βοήθειας παράλληλα προς το έργο που έχει ήδη αναλάβει το UNDP για τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας;

5. καλεί, ακόμη, την Κυβέρνηση της Βορείου Κορέας να συμμετάσχει στις τετραμερείς συνομιλίες, κάτι που θα επηρέαζε θετικά τις προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βόρειο Κορέα;

6. καλεί το Προεδρείο του να μελετήσει το ενδεχόμενο αποστολής αντιπροσωπείας στη Βόρειο Κορέα, η οποία να συμβάλει στη λεπτομερέστερη καταγραφή των αναγκών του πληθυσμού;

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και τις κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Λαϊκής Κίνας και της Ιαπωνίας.

Related Posts with Thumbnails